تکه شعر

۳

از جورِ تو جان رفت…
تو مانی و دلم

(خاقانی)

۲

با من
تو چنان نه‌ای که بودی
من هم

(هاتف اصفهانی)

۱

حدیثِ هولِ قیامت که گفت واعظِ شهر…
کنایتی‌ست
که از روزگارِ هجران گفت

(حافظ)