تکه شعر

۱۳

مرا کیفیتِ چشمِ تو کافی‌ست
ریاضت‌کِش…
به بادامی بسازد

(منسوب به باباطاهر)

۱۲

این در به صبر کوفتن
از دردِ بی‌کسی‌ست

(احمد شاملو)

۱۱

حدیثِ بوسه رها کن
دریغ…
نامِ تو باشد که بر زبانی رفت

(اوحدی)

۱۰

حکایتِ دلِ ما
با نیِ کسایی کن

(هـ. ا. سایه)

۹

حلقه‌ای بر در بزن
گر درنیایی هم رواست

(عطار)

۸

توبه ز گناهی
که جزایش این است

(عراقی)

۷

گر اجابت کنی
و گر نکنی…
چاره‌ی من دعاست
می‌خوانم

(سعدی)

۶

این قوم را
تصوّرِ سنگِ مزار کن

(صائب)

۵

سزد که مرغِ شب آید به بامم و
تو نیایی

(معینی کرمانشاهی)

۴

یا دل مده
یا ترکِ سر کن

(ملک‌الشعرای بهار)