چسب زخم

۲

وقتی فیلم می‌سازید، ممکن است ایده‌هایی یک روزِ سه‌شنبه به سراغ‌تان بیایند، ایده‌هایی هم هستند که شاید سه‌ ماه بعد بیایند و جای‌شان در داستان هم پیش از ایده‌هایی باشد که آن روزِ سه‌شنبه به‌سراغ‌تان آمده [بود]؛ ولی مهم نیست.

 

«در حال‌وهوای روشن آزادی»، [گفت‌وگو با دیوید لینچ]، مجله‌ی فیلم، ۲۸۶ (خرداد ۱۳۸۱)، ص ۶۵

۱

انسان یعنی عجالتاً.

 

سپهری، سهراب، نامه به احمدرضا (نیویورک، سوم رمضان)