۴

یا دل مده
یا ترکِ سر کن

(ملک‌الشعرای بهار)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

4 × پنج =