۸

با آنکه، دکه‌اش،
سر بازار روزگار
مصداق کعبهٔ آمال خلق داشت،
آزرده بود خاطر خطّاط سرنوشت.
[…]
بر سنگ مرمر دیوار بارگاه
با خط پخته و خوانا نوشته بود.
«خواهان دوزخ و بیزارم از بهشت.»

* صنعتی، همایون، «خطاط سرنوشت» در مجله‌ی بخارا، ۷۲ و ۷۳ (مهر ـ دی ۱۳۸۸)، ص ۵۵۶

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

14 + سه =