۹

– ما کاری به حکم نداریم. حکمِ رو کاغذ مالِ محکمه‌ست.
اصلیتِ حکم مالِ خداست… که «ما و من‌»ش ریخته.

اعتراض (مسعود کیمیایی)، ۱۳۷۸

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

5 × سه =