۶

ادبیاتِ این مملکت بی اثرِ شاملو، عینِ روزگارِ من است، وقتی تو نیستی.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

هجده + 18 =