۶

ادبیاتِ این مملکت بی اثرِ شاملو، عینِ روزگارِ من است، وقتی تو نیستی.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

4 × 3 =