۲

فکری‌ام سوایِ این مرقوماتِ وعده به وعده‌، چهارتا لغت دست‌وپا کنم، نه همچین اللـه‌بختکی پنداری تیغ به سرمان بوده، نه همچین پرکلاس که بویِ گندِ مکتب بدهد. چهارتا لغت سرِ هم‌ کنم، خوش‌خط بنویسم دلم برایت تنگ شده. بی قلم‌خوردگی.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

2 × 3 =