۲۳

– این گل‌ها چیه لای کتابت؟
– گذاشتم یه وقتایی یادِ بهار بندازدم.

Doubt (John Patrick Shanley), 2008

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

یک × 1 =