۹۵

دل‌خوش به عاقبتِ فال، دستم به دامنِ تو بود و ندیده می‌دانستی هیچ‌کدامِ آن خط‌های بی‌تابِ کفِ دستم به تو نمی‌رسد. حتا اگر خدا ستاره کشیده بود.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

5 × 4 =