۱۱

حدیثِ بوسه رها کن
دریغ…
نامِ تو باشد که بر زبانی رفت

(اوحدی)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

1 × 3 =