۱۰

حکایتِ دلِ ما
با نیِ کسایی کن

(هـ. ا. سایه)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

14 + 4 =