۲۷

– اینارو آوردم که اگه یه‌وقت رفتی بچه‌هامو ببینی، بدی بهشون.
– یه چیزی بیشتر از چهارتا عروسکِ جک و جونور لازمه که اون بچه‌ها رو قانع کنی هنوز پدر دارن.

Inception (Christopher Nolan), 2010

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

پنج × 2 =