۸

توبه ز گناهی
که جزایش این است

(عراقی)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

سیزده + 12 =