۵

سزد که مرغِ شب آید به بامم و
تو نیایی

(معینی کرمانشاهی)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

هفده − 12 =