۵

سزد که مرغِ شب آید به بامم و
تو نیایی

(معینی کرمانشاهی)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

4 + هجده =